Slider

Uncategorised

Uncategorised

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 8971

Privacy Statement Commapublishing.com

Dit is het Privacy Statement van Commapublishing.com. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Commapublishing.com uw persoonsgegevens.

Commapublishing.com acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Commapublishing.com veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Commapublishing.com een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Commapublishing.com bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Commapublishing.com worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Commapublishing.com van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Commapublishing.com persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Commapublishing.com bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Commapublishing.com. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Commapublishing.com.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Commapublishing.com omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Commapublishing.com, gevestigd aan

Regentesselaan 10
2562 CS Den Haag

De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Commapublishing.com uw persoonsgegevens?

Commapublishing.com mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

▪          uw toestemming;
▪          de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
▪          de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
▪          de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
▪          de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Commapublishing.com, waarbij uw belang niet prevaleert.

Commapublishing.com verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Contactformulieren

Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat contact opgenomen kan worden met de bezoeker.

Bij de verwerking zullen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam,
 • IP-adres,
 • E-mail,

Bij de verwerking kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens potentieel worden verwerkt, afhankelijk van de samenstelling van de contactformulieren:

 • NAW-gegevens,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard.

Commapublishing.com zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen via zijn website. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:

 • Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard,
 • Medische gegevens,
 • Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.

Commapublishing.com verwerkt uw persoonsgegevens tevens via de volgende subverwerkers:

 • Mailchimp
 • ISSUU ook in kader van publicaties van Optiekenmode.com & Shopslimited.com

Hoe gaat Commapublishing.com met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Commapublishing.com een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Commapublishing.com passende technische en organisatorische maatregelen.

 • Maatregelen waarbij Commapublishing.com voorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Commapublishing.com verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
 • Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
 • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van de diensten aan Verantwoordelijke;
 • Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL toegangscertificaat, welke Verantwoordelijke verplicht is te gebruiken;

Het in werking hebben van een adequaat en up-to-date mechanisme om kwaadaardige software, waaronder computervirussen, te detecteren en adequaat af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Commapublishing.com is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Commapublishing.com zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Commapublishing.com bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Commapublishing.com kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Commapublishing.com haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Commapublishing.com zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Commapublishing.com

Veel contacten tussen u en Commapublishing.com verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) contact met Commapublishing.com. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Commapublishing.com. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Commapublishing.com worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Commapublishing.com

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Commapublishing.com

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Commapublishing.com houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Commapublishing.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Commapublishing.com klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Commapublishing.com persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Commapublishing.com verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Commapublishing.com en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Commapublishing.com onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Commapublishing.com kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat Commapublishing.com uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit verzoeken via onderstaande e-mailadres.

Over dit privacy statement

Commapublishing.com kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 30 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op Commapublishing.com.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Commapublishing.com
Marianne Niederer
Chief editor/Publisher
Regentesselaan 10
2562 CS Den Haag

 

 

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 7618

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hans Könings, zes nieuwe prenten
 
Deze uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Hans Könings’ van 17 februari tot en met 13 maart 2005 in Galerie Rehorst, Den Haag.
 
Inleiding: Chris Rehorst
Ontwerp: Hester Lenstra, Amsterdam
Fotografie: Mirko Reinecke, Den Haag 
Druk: DeltaHage, Den Haag 
Uitgever: Comma Publishing, Den Haag
ISBN: 90-77618-03-1
NUR: 644
 
BOEKEN hans konings
 
Prijs: € 10,-

 BOEK OVER FELICIA VAN DETH

 "Sedert februari 2014 belde ik elke woensdagochtend om half 11 bij Felicia aan om zo'n 2 uur lang aan haar boek te werken. Telkens pakten we een nieuw stukje uit haar leven. Eerst de grote lijnen. Later de details. Toen ze eind juni 2015 voor ruim een maand naar Zwitserland ging, hadden we naar ons gevoel de belangrijke feiten doorgesproken en op 'band' gezet. Nu was het mijn beurt om de teksten uit te werken zodat we na haar terugkomst in augustus weer verder konden gaan met bewerking van teksten, uitzoeken van foto's en het maken van een film. 

Het was een enorme schok te horen dat Felicia op zondag 12 juli 2015 jongstleden tijdens een wandeling in de bergen aan de gevolgen van een ernstig ongeluk is overleden. Geen zorgen. Er is genoeg materiaal om het leven van deze bijzondere vrouw in boekvorm uit te geven. Zij verdient het als geen ander. Zij had de moed om na het overlijden van Guido in 1969 door te gaan met het Poppentheater Guido van Deth en met hun Museum voor het Poppenspel, gevestigd aan de Nassau Dillenburgstraat 8 in Den Haag.

Er is een boek in voorbereiding.

Iedereen die van mening is nog een bijzonder verhaal, anecdote, of gebeurtenis te kunnen vertellen, of foto's in zijn of haar bezit heeft, kan contact opnemen met ondergetekende via de email: marianne@commapublishing.com. "  

Marianne Rehorst  

Felicia stuurde deze kaart uit Zwitserland, de dag voor haar noodlottige ongeval.

 

 REACTIES REACTIES REACTIES REACTIES REACTIES REACTIES

"Mijn (oud)oom Guido heb ik niet meer meegemaakt, maar hij is legendarisch in de familie. Felicia is mij heel dierbaar en een tante om trots op te zijn, en van wie ik veel wijze levenslessen heb geleerd!"  Martine Koops

"Ach ja, oom Guido en (tante) Felicia. Wat een prachtige verhalen in het poppentheater! Om nooit te vergeten! Samen brachten zij de poppen en de dieren tot leven, waar wij onze levenslessen van leerden...."  Nellie van Deth 

 "Mijn ouders waren lichtelijk bevriend met de van Deths doordat Felicia de zus was van Ruud Beck, een zeer goede vriend van mijn vader. Zelf kan ik me niet herinneren hen ooit ontmoet te hebben maar Guido schijnt een reus van een kerel te zijn geweest en Felicia juist vrij klein. En nu schijnt het dat zij regelmatig als volgt verschenen: Felicia op de arm van Guido! Eigenlijk alsof Felicia een soort levende pop was...Hetgeen natuurlijk goed paste bij het bijzondere werk dat zij deden! Ik herinner me dat ik dit beeld altijd levendig voor me zag in mijn fantasie. Ik vond het heel bijzonder maar kende het verhaal alleen van horen zeggen."  Yolanthe de Thouars

"In de jaren zestig tijdens 'Jeugdland' in Rotterdam poppen gemaakt bij Felicia van Deth en Guido. Ik herinner mij dat Felicia donker haar had met een knotje! Ik heb een leuke pop gemaakt, die ik nog heel lang heb bewaard!  Anita Coppes 

"Vandaag las ik in het weekblad Den Haag Centraal tot mijn grote schrik dat Felicia van Deth overleden is. Wat ontzettend jammer. Ik hoop dat zij niet veel heeft moeten lijden. Veel goede herinneringen heb ik aan haar, ken haar nog van de tijd dat zij samen met Guide speelde, zie hun beiden nog voor me." Marianne Loose

"Al is het een halve eeuw geleden, ik heb de bezoeken aan Poppentheater Van Deth nog steeds in mijn hoofd. Mijn moeder nam me voor het eerst mee in 1958 toen ik 5 jaar was en daarna gingen we regelmatig terug. Later nam een soort suikeroom me mee, dus ik heb veel voorstellingen gezien. Je kwam in een enorme zaal vol banken. Heel indrukwekkend. Ik was vrij braaf en zeurde niet of ik vooraan mocht zitten, maar ik had vaak het geluk dat ik niet helemaal achterin zat. Ik had goed zicht op alles. Als we allemaal een plek hadden kwam mijnheer van Deth binnen. Guido was een imposante man. Hij kwam door de deuropening en ging ons vertellen hoe we ons moesten gedragen. Ik zag hem niet als boze man maar hij had wel iets strengs over zich. Hij had het over Polletje Piekhaar. We moesten allemaal ons haar strak naar achteren doen om er netjes uit te zien voor de voorstelling. Dat heeft een enorme indruk achtergelaten. Je zat er dan ook helemaal voor klaar. Daarna ging het licht heel langzaam uit en werd het donker. Alsof je in een bioscoop zat. Dan zat je vol spanning te wachten tot de zware donkerrode veloursachtige gordijnen open gingen. En zo genoot ik telkens weer van de prachtige poppen en verhalen." Michael Eschauzier

BERICHT IN DEN HAAG CENTRAAL  D.D. VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015

Poppenspeelster Felicia van Deth   (1931-2015)

door Marcel Verreck  

De befaamde poppenspeelster Felicia van Deth is op 12 juli j.l. ten gevolge van een verkeersongeval in het Zwitserse Chur overleden. Overeenkomstig haar uitdrukkelijke wens is ze in stilte in Zwitserland gecremeerd. Op een later tijdstip zal er ook in haar dierbare Den Haag een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden. Bij het overlijdensbericht is een karakteristieke foto van Felicia gevoegd, zittend op een bergtop, krachtig, onverzettelijk en met een glimlach, het hoofd geheven naar het licht. 

Ik behoor tot de vele begunstigden die haar aan het werk hebben gezien. Nadat haar man Guido, nu 46 jaar geleden, te vroeg overleed, zette zij het poppentheater dat zijn naam droeg met verve voort. Het was gevestigd op de Nassau Dillenburgstraat 8 en de zondagmiddag dat ik als kleine jongen ademloos naar haar voorstelling keek, raakte de magie van het theater mij aan. Die dag werd Felicia in het radioprogramma 'Muzikaal Onthaal' door presentator Herman Emmink geinterviewd. Ze had een kenmerkend stemgeluid, dat - zo bleek later - vele stemmetjes herbergde. "Laten we daar vanmiddag heen gaan", riep mijn vader enthousiast. Toen wij ons bij de kassa meldden, hoorden we een luide stem. Ja hoor, dat was 't. Het was druk, veel zondagse glimmende Haagse gezinnen waren op hetzelfde idee gebracht. Het alleropwindendste van de prachtige en hilarische voorstelling was voor mij het besef dat Felicia van Deth alle zelfgemaakte poppen in haar eentje bespeelde. Tot zover deze kleine getuigenis van haar unieke werk. Gelukkig schrijft Marianne Rehorst-Veldhoven momenteel haar biografie. Felicia werd 84 jaar. (foto: privecollectie)

----------------------------

FELICIA BIJ HET 30-JARIG JUBILEUM VAN OTTO VAN DER MIEDEN 

"Tijdens de pauzes van het Montessori Lyceum - waar ik een tijdje op zat en dat pal achter het kantoor van mijn vader lag - bezocht ik hem weleens. Daar tegenover was het Poppentheater Guido van Deth in de Nassau Dillenburgstraat, te herkennen aan dat karakteristieke uithangbord. In het raam dat grensde aan het theater stonden altijd twee of vier poppen en er hing ook altijd een meer dan subliem vormgegeven poster. Vele keren mocht ik het theater bezoeken: ik zag o.a. De Uizers en De Gouden Hand. Een keer zei de huisknecht of een dergelijke figuur: "Er wordt gebeld", niet alleen in de poppenkast, neen echt. De pop ging af, het was even stil in het handpoppentheater van Felicia, en plotseling slopen er twee laatkomers het theaterzaaltje binnen. Het spel ging verder." Otto van der Mieden

------------- 

"Soms word ik wakker met mijn handen omhoog"                                                                                                            Quote van poppenspeelster Felicia van Deth Beck (19-01-1931 - 12-07-2015)

Sinds 1984 is zij 'Member of Honor' van de Unima (Union Internationale de la Marionnette). Felicia is tijdens een wandeling in de door haar zo geliefde Zwitserse bergen aan de gevolgen van een ernstig ongeluk overleden. Haar lichaam is ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Na het overlijden van haar man guido (1913-1969) zette Felicia het Poppentheater Guido van Deth en het Museum voor het Poppenspel aan de Nassau Dillenburgstraat in Den Haag alleen voort. De collectie Van Deth is sedert 1979 in het bezit van voorheen het NthI (Nederlands Theater Instituut/TIN - Theater Instituut Nederland/Theater In Nederland en sinds 2013 in beheer van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afd. Bijzondere Collecties. De speelfiguren van Poppentheater Guido van Deth behoren toe aan het MUSEON in Den Haag. Tijdens de viering van het dertigjarig jubileum van het Poppenspe(e)lmuseum op 1 maart 2015 was zij gelukkig aanwezig. Met liefde beheren wij haar enorme poppentheaterarchief, daat begint in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Voor meer info, zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Feliciavandeth.pdf   Otto van der Mieden

------------

"In mijn jeugd bezocht ik dikwijls het theater in de Nassau Dillenburgstraat: in de tijd van Guido - maar ook vaak daarna. Uiteraard voerde ik diverse gesprekken met Felicia; over het poppentheatererfgoed en over haar optredens. De wayangpoppen uit haar collectie hebben wij mogen determineren. Zij was aanwezig bij de opening van ons museum, en op 1 maart bij de viering van het dertigjarig jubileum. Ik heb heel veel aan die beminnelijke Felicia te danken." Otto van der Mieden.

------------------------------ 

 

Interieur 'Poppentheater Guido van Deth'

 

Cover "Oude Kinderboeken"

 

Eric hirdes op locatie
 
Tijdens de opening van de tentoonstelling Eric Hirdes schilderijen in Galerie Rehorst te Den Haag op zondag 24 februari 2008 is het boek Eric Hirdes op locatie gelanceerd.
 
De 112 pagina's omvatten twee inleidende artikelen: een verhaal door kunstverzamelaar Dolf Dekker,en een interview met de kunstenaar door Marianne Rehorst.
 
Het overige deel van het boek is gevuld met ruim veertig interieurfoto's van families en bedrijven die werk van Eric hebben aangekocht.
Naast de foto wordt door de eigenaar een korte toelichting gegeven op het werk van Eric en waarom men juist dit werk heeft aangeschaft.
Een goedverzorgde uitgave waarbij het werk van de kunstenaar vanuit een nieuwe invalshoek wordt bekeken.
 
Colofon:
Redactie: Marianne Rehorst
Ontwerp: Lotte Laan
Fotografie: Eric en Karin Hirdes
Lithografie en druk: Drukkerij Holland, Alphen a/d Rijn
Uitgever: Comma Publishing, Den Haag
ISBN 978-90-77618-08-0
NUR 642
 
480cover003
 
Verkoopprijs: 25 euro (inclusief verzending)
Te koop bij Galerie Rehorst, Regentesselaan 10, Den Haag.